Agencja reklamowa - banery - neony - oklejanie samochodów - kasetony reklamowe
Projektowanie nowoczesnych reklam wizualnych
13 października, 2016
Darmowe ogłoszenia nieruchomości Zamki na sprzedaż Domy Lokale Mieszkania na sprzedaż
Na co zwrócić uwagę przy zakupie nieruchomości?
16 października, 2016

Czym są akty notarialne i ile kosztuje ich sporządzenie?

Notariusz Akty notarialne Testamenty Taksa notarialna

Notariusz Akty notarialne Testamenty Taksa notarialna

Akt notarialny jako podstawowy dokument urzędowy

Akty notarialne włącza się do zasadniczych dokumentów urzędowych, dzięki którym konkretnie zostaje wskazana czynność prawna. Przygotowuje się je wówczas, kiedy obligatoryjnie domagają się tego kodeksy prawne lub jeśli dwie osoby przedstawiają taką wolę. Od tychże dwóch czynników zależy sama konstrukcja konkretnego aktu notarialnego, która może być zastrzeżona w paru przypadkach:

 • Jeżeli osoba właściwie nie umiejąca czytać wniesie deklarację woli na piśmie
 • W sprawie umowy zobowiązującej do przekazania własności nieruchomości
 • W przypadku umowy przekazującej własność nieruchomości, którą zawiera się w celu przeprowadzenia występującego przedtem zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości
 • Dotyczy dodatkowo umowy podpisywanej w charakterze wydłużenia czasu wieczystego użytkowania
 • Umowy, jaka zobowiązuje do przesunięcia prawa wieczystego użytkowania oraz umowa przesuwająca takie prawo
 • Oświadczenia osoby będącej ofiarodawcą w czasie podpisywania umowy darowizny
 • Umowy traktującej o dziale spadku, w którego skład wchodzi nieruchomość
 • Zrzeczenia się dziedzictwa przez przyszłego spadkobiercę formalnego i uchylenie tegoż zrzeczenia
 • Umowy spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Statutu spółki komandytowo – akcyjnej i spółki akcyjnej
 • Umowy sprzedania własnościowego spółdzielczego prawa do określonego lokalu

W postaci aktu notarialnego mogą zostać napisane ponadto testamenty – mianowicie rozporządzania majątkiem przed śmiercią, lecz nie jest to bezwarunkowo egzekwowane przez akty prawne – za wyjątkiem art. 73 par. 2 k.c. Testamenty są nieważne, gdy Spadkodawcy nie są w stanie w racjonalny sposób wyrazić swojej woli bądź przedsięwziąć decyzji i swobodnie przejawić woli. Taka sytuacja ma miejsce ponadto, kiedy powstają kwestie sporne, żeby Dziedzice sporządzili dokument danej zawartości bądź zarządzili swoim majątkiem pod wpływem groźby. Oryginały wszelkich aktów notarialnych pozostają w w biurze notariusza oraz tam muszą być przechowywane. Stronom i innym upoważnionym osobom notariusz dostarcza wypisy, które mają taką samą skuteczność prawną jak pierwowzór. Wypisy dokumentów notarialnych muszą być wiernym powieleniem oryginału. Notariusz uzupełnia go pieczęcią oraz odręcznym podpisem. Wypis, którego liczba arkuszy jest większa aniżeli jeden, musi spełniać poniższe warunki:

 • Posiadać ponumerowane wszystkie strony
 • Spięte wszystkie strony w jedną całość
 • Którakolwiek strona musi posiadać parafki
 • Wypis musi być spojony pieczątką

Podział opłat notarialnych i ich wartość

Dowolna pobierana przez notariusza zapłata jest ustalana poprzez odpowiednie ustawy: Ustawę z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, Ustawę o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku, Ustawę z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach i opłatach sądowych w sprawach cywilnych i – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Zatem notariusz nie może pobierać zawyżonej stawki od Klientów, gdyż jest pracownikiem społecznym oraz nieprzerwanie musi pracować na rzecz zabezpieczenia obrotu prawnego. Do jego kluczowych czynności prawnych należy sporządzanie aktów notarialnych, poświadczeń spadkobrania, świadectw (daty przedłożenia dokumentu, zgodności odpisu, wyciągu bądź kopii z przedłożonym dokumentem, własnoręczności podpisu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu), wypisywanie protokołów (przykładowo. spółek), doręczanie oświadczeń, pobieranie do magazynowania papierów wartościowych, dokumentów oraz pieniędzy, tworzenie wypisów, odpisów i wyciągów np. aktów notarialnych, tworzenie protestów weksli i czeków, wykonywanie wzorów aktów, świadectw i innych dokumentów. Należności notarialne można rozdzielić na: taksę notarialną, opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn.

Taksa notarialna to podstawa, inaczej wartość przedmiotu czynności prawnej oraz procent od nadwyżki. Innymi słowy, górna wysokość stawki, jaką pobiera notariusz za dokonanie określonej czynności prawnej. Dla wartości przedmiotu czynności notarialnej do 3.000 zł sięga ona 100 zł, wyżej niż 3.000 do 10.000 zł – 100 zł i 3% nadwyżki powyżej 3.000 zł, powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł oraz 2% nadwyżki powyżej 10.000 zł, powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł oraz 1% nadwyżki ponad 30.000 zł, wyżej niż 60.000 zł do 1.000.000 – 1.010 zł oraz 0,4% nadwyżki ponad 60.000 zł, ponad 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770zł oraz 0,2% nadwyżki powyżej 1.000.000 zł, wyżej niż 2.000.000 zł – 6.770 zł oraz 0,25% nadwyżki powyżej 2.000.000 zł (z ograniczeniem, że nie będzie to więcej aniżeli 10.000 zł, a w przypadku czynności uskutecznianych w I grupie podatkowej, w rozumieniu ustawy o podatku od spadku i darowizn, nie więcej aniżeli 7.500 zł). Kompletny cennik najważniejszych kwot notarialnych – wielkości należności sądowych, podatku od spadków i darowizn oraz wielkość podatku od czynności cywilnoprawnych – można znaleźć pod odnośnikiem: Notariusz Toruń cennik

Komentarze są wyłączone.