Korony cyrkonowe na implantach Toruń
Implant zęba
26 października, 2019
Fryzjer – wybieramy dobry salon
27 lutego, 2020

Notariusz – Oświadczenia poświadczenie i inne dokumenty

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza opiera się na bardzo szerokich działaniach, które wliczają się w skład określonych prawem o notariacie czynności. Dotyczy to m.in. spraw związanych z prawem spadkowym, rodzinnym, prawem spółek i obrotem nieruchomości, a wszelkie dokumenty przygotowywane przez notariusza mają charakter urzędowy. Co istotne, zasadniczym zadaniem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego względu nie tylko pilnuje pomyślnego obrotu spraw, ale także jest zobowiązany do utrzymania tajemnicy zawodowej, o ile nie staje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz powinien odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności niezgodne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Ta czynność notarialna należy do jednej z najbardziej obszernych, jeżeli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne stanowią potwierdzenie dokonania czynności prawnej i z tego względu obejmują szeroki zakres działań. Najczęściej dotyczą one umów związanych z nieruchomościami i działkami z działu darowizny, sprzedaży czy przeniesienia własności. Często są to też sprawy związane ze spadkami i podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza należy się przyjść również po zaświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest potwierdzeniem prawa do spadku po konkretnej osobie w formie dokumentu. Do opracowania takiego aktu potrzebne jest spełnienie kilku kryteriów. Między innymi w czasie przygotowywania aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być jedyny akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszelkie testamenty muszą być otwarte oraz ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie dokona czynności. Sporządzony akt notarialny ma taką samą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz pomaga także osobom, które wymagają poświadczenia w sprawach odnoszących się do zgodności podpisów i dokumentów. Wszelkie wyciągi, odpisy oraz kopie mogą być porównane z pierwowzorami oraz zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może potwierdzić datę i czas ich okazania. Co więcej poświadczenie zatwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych powodów nie mogą pisać lub są niepiśmienne, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Wśród wielu zadań notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Takie oświadczenia z reguły otrzymuje strona przeciwna, a sam dokument może wywołać skutki prawne. Osoba, która składa oświadczenie, może to zrobić w formie pisemnej albo ustnej. Notariusz doręcza dokument oraz przygotowuje protokół z pełnego procesu. Jeżeli storna przeciwna decyduje odnieść się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Potwierdzeniem dostarczenia jest wystawione przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W wielu przypadkach tok ważnych posiedzeń lub wydarzeń musi być zatwierdzony przez protokół. Całkowicie prawomocny protokół notarialny musi mieć właściwą budowę oraz nie może być zamieniony na notkę urzędową albo sprawozdanie. Z reguły notariusz przygotowuje protokoły z różnych zgromadzeń walnych organizacji społecznych i z przebiegu czynności i zdarzeń ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest również konieczne, kiedy notariusz bierze na przechowanie dokumenty i wartości materialne oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest dokumentem urzędowym, który warunkuje rozpoczęcie domagania się sumy wekslowej. Notariusz sporządza protest w przypadku, kiedy osoby, które podpisały weksel nie regulują swojego zobowiązania. Z reguły protest umieszcza się na przedłużniku (czyli osobnej karcie), który dołącza się do weksla albo bezpośrednio na nim.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty i dobra materialne w konkretnych wypadkach – z reguły, kiedy ma to związek z czynnościami notarialnymi. Mogą to być pieniądze, dokumenty, wartościowe papiery lub dane na nośnikach informatycznych. Tą czynność notarialną zatwierdza protokół, w którym zawarte są najważniejsze informacje. Uwzględnia on dane osób oraz wartości, a także warunki wydania depozytu. Tylko osoba wspomniana w protokole może odebrać wartości przechowywane przez notariusza.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginały aktów notarialnych muszą zostać w miejscu przetrzymywania. Z tego względu nie opuszczają kancelarii notarialnej. Bywa jednak tak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do okazania konkretnym instytucjom. W takim przypadku notariusz wydaje odpis, wypis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest ścisłą kopią dokumentu, natomiast wyciągi i odpisy mają skrócone struktury. Każde z nich ma moc prawną, ale musi zawierać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz przygotowuje projekty dokumentów na żądanie stron, zanim dojdzie do czynności notarialnych. Przyszykowany dokument wstępny pozwala stronom zapoznanie się z jego treścią i założeniami, zanim podejmą jakiekolwiek działania. Z reguły pomaga to też w wyjaśnieniu wątpliwości oraz dokonywaniu potrzebnych zmian, żeby czynności notarialne były zgodne z interesem stron. Skończony projekt nie posiada mocy prawnej, ponieważ nie jest notarialnym aktem.

 

 

Komentarze są wyłączone.